Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest sobota, 25 czerwca 2022 roku.


Próbna ewakuacja przeciwpożarowa

on 20 październik 2020

We wtorek 20 października w naszej szkole odbyły się ćwiczenia mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających na terenie szkoły. Ćwiczenia odbyły się w ramach próbnej ewakuacji budynku. Ze względu na obostrzenia związane z panującą epidemią koronawirusa ćwiczenia miały charakter rotacyjny i odbyły się w grupach jedno- i dwu-oddziałowych. Ćwiczenia nadzorował pracownik szkoły pan Jacek Krzymowski reprezentujący Ochotniczą Straż Pożarną w Małochwieju Dużym. Akcja przebiegała sprawnie, podczas ćwiczeń nie zanotowano poważniejszych uchybień. Uczniowie poszczególnych oddziałów po ogłoszeniu alarmu wraz z nauczycielami opuszczali zagrożony teren przechodząc do strefy bezpiecznej, którą na potrzeby ćwiczeń stanowiła sala gimnastyczna. Wszystkim uczniom po przybyciu do strefy bezpiecznej udzielono instruktażu i omówiono ewentualne błędy.


Podczas ewakuacji nauczyciele wraz z uczniami powinni stosować ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa:

  • Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach rozpoczynają ewakuację zgodnie z ustalonym regulaminem. Należy przeciwdziałać każdemu odruchowi paniki wśród młodzieży. Nauczyciel określa jak młodzież ma opuszczać klasę.
  • Młodzież i nauczyciele opuszczają sale lekcyjne, zabierają przedmioty przyniesione ze sobą (bez odzieży wierzchniej pozostawionej w szatni).
  • Nauczyciel staje obok drzwi, aby zapobiec ewentualnemu zakłóceniu porządku i opuszcza klasę ostatni upewniając się, że nikt nie został w pomieszczeniu. Młodzież opuszcza pomieszczenia w szyku uporządkowanym-parami.
  • Nauczyciele nie zamykają sal lekcyjnych, pozostawiają klucze w drzwiach.
  • Uczący zabezpiecza posiadaną dokumentację zabierając ją ze sobą.
  • Drzwi do pomieszczeń z których przenika dym należy szczelnie zamknąć.
  • Przy zadymieniu należy poruszać się wzdłuż ścian, aby nie zatracić kierunku i orientacji, w pozycji pochylonej z ustami zasłoniętymi chusteczką. Jeżeli wewnętrzne schody są objęte ogniem lub bardzo zadymione, ewakuację dzieci przez okna prowadzi za pomocą drabin i innego sprzętu Straż Pożarna. We wszystkich przypadkach ratowania przez okno, należy szczelnie zamykać wszystkie drzwi i pozostałe okna w pomieszczeniu w celu zapobiegania przeciągom wzniecającym ogień i kierującym dym na to pomieszczenie.
  • Po wyprowadzeniu młodzieży do strefy bezpiecznej nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie ewakuacji klas winni osobiście sprawdzić stan klasy. W przypadku nieobecności jakiegoś ucznia należy natychmiast fakt ten zgłosić osobie dowodzącej akcją. Samowolne oddalanie się młodzieży jest zabronione.

Realizujemy:

Współpracujemy z: